Last updated on the 25New Page 1
 
 


Last updated on the 20.12.2012                                                                                                                       espańol

האגודה ללימודי אמריקה האינדיאנית [חברת אגודת ההיספניסטים בישראל (ע"ר)]

החוג ללימודים רומאניים ולטינו-אמריקאיים
האוניברסיטה העברית בירושלים

נשיא
פרופ' יוחנן בר- יפה (
Jan Szemiński)

מזכ"ל
ד"ר ויויאנה מוסקוביץ

חברי הועד המנהל
פרופ' נחום מגד
ד"ר גבריאלה שטרנפלד
מר אמנון ניר
מר ברק אפיק

קוראת בזאת לחברים חדשים להצטרף לשורותיה

bullet

מטרות האגודה

1. קידום המחקר והפצת תחום לימודי אמריקה האינדיאנית כחלק מלימודי אמריקה הלטינית בישראל.

2. קידום חילופי מחקר ומידע בתחום זה בין ישראל ומדינות זרות.

3. "לימודי אמריקה האינדיאנית"  פרושם, בשלב ראשון*,  מחקרים אתנו-היסטוריים, היסטוריים, בלשניים, אנטרופולוגיים, ארכיאולוגיים ורב- תחומיים על איזור האנדים (3א.) ואיזור אמריקה התיכונה (3ב.) מהתקופות שקדמו לגילוי אמריקה ועד היום.

3 א. "איזור האנדים": השטח שנכלל בעבר באימפריית האינקה בתחילת המאה ה-16, כיום שטחי אקוודור, פרו, בוליביה, צ'ילה – עד עיר הבירה של היום: סנטיאגו, וצפון-מערב ארגנטינה  - חוחוי, סאלטה, טוקומן ומנדוזה.

3 ב. "איזור אמריקה התיכונה": השטחים של תרבויות הטולטקים, הזפוטקים, המיקסטקים, המאיה והאצטקים במאה ה-16, כיום שטחי מקסיקו, גואטמלה והונדורס.

 *4. אגודת לימודי אמריקה האינדיאנית תבחן הצעות להרחבת תחום פעילותה וקוראת בזאת למומחים בתרבויות אינדיאניות אחרות בכל שטח אמריקה הלטינית, מדרום ארגנטינה וצ'ילה ועד צפון מקסיקו, כולל ברזיל, להצטרף לשורותיה.

 5. בניית תכנית לתואר מוסמך ב"לימודי אמריקה האינדיאנית" באוניברסיטה העברית, שתוצע בעתיד לאוניברסיטאות אחרות בישראל ומחוצה לה.

6. אירגון כינוסים מקומיים ובין-לאומיים בתחומים שצוינו לעיל.

7. אירגון הרצאות וימי עיון בתחומים שצוינו לעיל.

8. פרסום דברי הכינוסים.

9. פרסום שוטף של תוצאות מחקרים שנערכו בישראל העוסקים בתחומי פעילות האגודה.

10. קידום הסכמי שיתוף פעולה עם אוניברסיטאות ומרכזי מחקר בישראל ובחו"ל והבאת מרצים מומחים ב"לימודי  אמריקה האינדיאנית" להעשרת תכניות הלימודים האקדמיים בישראל (ראה סעיף 3 למעלה)

bullet

תקנון

האגודה ללימודי אמריקה האינדיאנית, כחלק מאגודת ההיספניסטים בישראל (ע"ר), תנוהל על פי התקנון של זו  האחרונה.

האגודה ללימודי אמריקה האינדיאנית פתוחה לחוקרים מישראל ומחוצה לה.

לאור מצבו הנוכחי של מחקר אמריקה האינדיאנית בישראל, שבמסגרתו פועלת קבוצה מאורגנת של אתנו-היסטוריונים החוקרים את איזור האנדים, אך מספר מועט של חוקרי איזור אמריקה התיכונה ואזורים אחרים באמריקה הלטינית, תתמקד פעילות האגודה בשלב זה באיזור האנדיני. אף-על-פי-כן, חוקרים ותלמידים מתארים מתקדמים שעוסקים באזור אמריקה התיכונה ושיהיו מעוניינים לפתח את תחום התמחותם.יתקבלו בברכה.

 על המעוניינים להצטרף ל"אגודה ללימודי אמריקה האינדיאנית" לפנות לצורך רישומם לאגודת ההיספניסטים בישראל (ע"ר)*.


* הצטרפות לאגודה ללימודי אמריקה האינדיאנית כרוכה בתשלום דמי-חבר תלת-שנתיים בסך 200 ₪

 


 


Inicio || Sobre AHI || Estatutos || Miembros || Asociarse || Actividades || Contacto || Enlaces

webmaster.ahi@gmail.com         Copyright ©,2009, Asociación de Hispanistas de Israel. All Rights Reserved
אגודת ההיספניסטים בישראל (ע"ר)